അറിയിപ്പ്-

      പരീക്ഷ വിഭാഗത്തിലെ വിവിധ സേവനങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഫീ, ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 01.8.2023 മുതല്‍ DD സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല (Except RTI)

© 2018 Kerala University Of Health Sciences. All rights reserved | Developed by IT Section, KUHS.